Categories
Brochures Useful materials

Do not hesitate to contact REActors in Albania!

REAct in Albania is coordinated by the Albanian Association of People Living with HIV / AIDS, with the initials PLWHA is an association of patients, non-governmental, non-profit, based in Tirana that extends its activity throughout Albania. The main goal of the activity is to improve the quality of life for PLHIV by providing services, capacity building for PLHIV for the promotion and protection of PLHIV Human Rights, such as the right to treatment, care, support, education and employment. The aim of the association is to develop and implement joint policies for the benefit of the health and well-being of individuals living with HIV / AIDS in Albania. The brochure is here.

REAct (Rights – Evidence – Actions) është një projekt bamirësie për të mbështetur personat që jetojnë me HIV dhe personat në risk për HIV-in, kur të drejtat e tyre shkelen ose përballen me dhunë, diskriminim apo stigmë. Ne ofrojmë konsultime ligjore dhe mbështetje të bazuar në komunitet, për të kapërcyer barrierat ligjore për aksesin në shërbimet e parandalimit dhe kujdesit për HIV.